It ple: ‘Goodness knows our company is weak and susceptible to hobbies

It ple: ‘Goodness knows our company is weak and susceptible to hobbies

(step 1 Corinto step one:11, 12) Ipinaliwanag ni Barnes: “Ang salita na ginamit dito [con el fin de sa mahabang pagtitiis] ay kabaligtaran ng pagmamadali: ng nagngangalit na mga kapahayagan within kaisipan, from the ng pagiging madaling mayamot.

Confirming the web link ranging from seeing and you may wishing, God warned: “Men and women which continues looking at a female to like their has committed adultery along with her within his cardiovascular system.”

Para patunayan ang kaugnayan ng pagtingin in the pagnanasa, nagbabala au moment ou Jesus: “Ang bawat isa na patuloy na tumitingin sa isang babae upang magkaroon ng masidhing pagnanasa sa kaniya ay nangalunya na sa kaniya sa kaniyang puso.”

Tiyak na ang babalang iyan ay maikakapit din sa pagpapako ng mga mata ng isang tao sa isang bagay na aantig o pupukaw ng di-nararapat na mga hangarin during the pita

Do not take part in intimate making out, rest on top of someone, or contact the personal, sacred parts of somebody’s human anatomy, which have otherwise instead of dresses.

Huwag gawin ang maalab na paghahalikan, pumatong sa isang tao, o hawakan ang mga pribado during the sagradong bahagi ng katawan ng isang tao, it kid o wala.

Rehana struggles with wisdom enchanting nationalism out of this lady students and you can interested in her very own individual term away from being a mother and in which the girl sense of nationalism suits on the you to definitely term.

Pinagsama ni Asturias ang kanyang malawak na kaalaman tungkol sa mga paniniwala ng Mayan, from the kanyang mga paniniwala sa pulitika, na siyang naghatid ng mga ito sa isang buhay na pangako at the pagkakaisa.

Thus by our choices we would demonstrate to Jesus (and also to ourselves) the relationship and power to real time His celestial laws when you’re exterior Their exposure and also in an actual human anatomy along with the powers, appetites, and you may interests.

Ganito ang sabi ng aklat na Meeting -An unruly Appeal: “Noong panahon nina Cicero from the Cesar, ang Roma ay pangunahing halimbawa ng pagpaparangya sa tagumpay from the paggamit ng pinakamaiinam sa lahat ng bagay

Ibig sabihin ay ipapamalas natin sa Diyos (at sa ating sarili) sa ating mga pagpapasiya ang ating tapat na pangako on kakayahang ipamuhay ang Kanyang selestiyal na batas habang wala tayo sa piling Niya at the nasa pisikal na katawan na taglay ang lahat ng kapangyarihan, gana, within silakbo ng damdamin.

Which is, he keeps their wants and passion in balance, aware his person is a proper slave but an extremely bad grasp.

Na ang ibig sabihin, patuloy na sinusupil niya ang kaniyang mga hangarin from the silakbo ng damdamin, yamang batid niya na ang kaniyang katawan ay isang karapat-dapat na utusan ngunit isang napakasamang panginoon.

Positively, that caution can also be used on allowing a person’s eyes in order to live toward question designed so you’re able to please otherwise arouse illicit welfare and wishes.

The publication Collecting -An unruly Appeal claims: “During the time of Cicero and Caesar, Rome epitomized winning extravagance and you may conspicuous application. . . .

Also, nourishing love of a guy other than your partner violated the new idea underlying God’s legislation against adultery. -Matthew 5:17, 18, 21, twenty-two, 27-39.

Sa katulad na paraan, ang pagnanasa sa iba bukod sa asawa ng isa ay paglabag sa simulaing nakapaloob sa kautusan ng Diyos laban sa pangangalunya. -Mateo 5:17, 18, 21, twenty two, 27-39.

Si apostol Pablo ay sumulat: “Ngunit kung sila’y hindi makapagpigil, bayaang mag-asawa sila, sapagkat mas mabuti ang magazine-asawa kaysa magningas ang pita.”

A feeling of loving private accessory otherwise deep passion, in terms of a buddy, to own a parent otherwise child, and so on; loving fondness otherwise taste for the next; and, the benevolent affection away from Jesus getting their creatures and/or reverent affection lituanian jenter for ekteskap owed from their store so you can Goodness; along with, the new please passion safely conveyed of the God’s creatures into the both; one to good or enchanting passion for a person of your own reverse gender that constitutes the brand new psychological added bonus so you can conjugal commitment.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top